“Hominum causa omne ius constitutum sit”
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Oferta

Kancelaria Adwokacka w ramach swojej codziennej praktyki oferuje kompleksowe usługi dla różnych kategorii klientów – od klientów indywidualnych, przez przedsiębiorców. W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie pisemnych oraz ustnych porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, a także kompleksowa obsługa klientów związana z reprezentacją przed wszystkimi sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami.

 

 

§ PRAWO KARNE

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
 • obronę w sprawach karno skarbowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie osób zatrzymanych.

 

 

§ PRAWO WYKROCZEŃ

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • obronę przed sądami obwinionych,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego.

 

 

§ PRAWO CYWILNE I RODZINNE

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • pomoc w windykowaniu wszelkich należności,
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o alimenty (podwyższenie lub obniżenie), rozwód, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.
 • reprezentacja w toku postępowania ugodowego,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego,

 

 

§ PRAWO SPADKOWE:

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testamentu lub z ustawy,
 • doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, oraz w zakresie obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o dział spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zachowek

 

 

§ PRAWO PRACY

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie pracownika dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników, 
 • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
 • dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy,
 • wypadki przy prac.

 

 

§ PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny,
 • reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych

 

 

§ SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych